.
      วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เผยแพร่ผลงานผู้บริหาร  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 
 
 
  Check Mail  
 
 

   ประกาศ : รหัสห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียน   
   ( google classroom )  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน   
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น   
   [ ตารางเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.3 ]
       [ ตารางเรียนชั้น ม.4 ถึง ม.6 ]


   ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   
   และเครื่องพิมพ์เอกสาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนกิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4
   ( การแบ่งห้อง และการใช้ห้องเรียน )
   [ ตารางเรียนปรับพื้นฐานไฟล์ PDF ]   ประกาศ : ตารางเรียนกิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4
   
มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565  
   [ ตารางเรียนชั้น ม.1 ]
       [ ตารางเรียนชั้น ม.4 ]


   ประกาศ : แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน รูปแบบ On-site
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : คำอธิบายเกี่ยวกับการมอบตัว ประเภทนักเรียนทั่วไป
   [ รายละเอียด ]      [ เอกสารใบมอบตัว ]
   [ รายชื่อนักเรียนมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อปี 2565 ]   ประกาศ : นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่นี่
   [ คะแนนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ]
   [ คะแนนภาษาอังกฤษ-คณิตศาตร์ ม.4 ]      [ คะแนน ม.1 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2565
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ
   [ รายชื่อ ม.1 ปกติ ]
        [ รายชื่อ ม.4 ปกติ ]
   [ รายชื่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ ]      [ รายชื่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ ]


   ประกาศ : คำอธิบายเกี่ยวกับการมอบตัว และเอกสารการมอบตัว
   นักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ
   [ คำอธิบายการมอบตัว ]
     [ เอกสารการมอบตัว ]       [ กำหนดการรับมอบตัว ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   ปีการศึกษา 2565  รอบเพิ่มเติม
   [ รายชื่อ ม.1 ]
       [ รายชื่อ ม.4 ]


   ประกาศ : สถิติการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปวันที่สี่
   [ สถิติการรับชั้น ม.1 ]        [ สถิติการรับชั้น ม.4 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565
   [ รายชื่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 ]
     [ รายชื่อห้องเรียนพิเศษ ม.4 ]


   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4
   [ ชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป ]
     [ ชั้นม.4 ห้องเรียนทั่วไป ]
   [ ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความ ]


   ประกาศ : กำหนดการประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4
   [ ชั้นม.1 MEP ]
      [ ชั้นม.1 SMP ]      [ ชั้นม.4 MEP ]


   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP - SMP ปีการศึกษา 2565
   [ รายละเอียด MEP - SMP ม.1 ]
      [ รายละเอียด MEP ม.4 ]


   ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  (ฉบับที่ 5)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 4)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 4 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน


   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 3)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 3 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน


   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 2)
   [ รายละเอียด ]  ยกเลิกฉบับที่ 2 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 1)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 1 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน


    การขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
[ รายละเอียด ]


    ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564   [ รายละเอียด ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
     
     
     
     
.
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room