โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ถ.อรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม.  10700     โทรศัพท์  02 - 412 - 9103    แฟกช์ 02 - 412 - 9872