นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
     
  นางสาวจินต์จุฑา  พรหมรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
  นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล