บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - ลิงค์สู่เว็บการทดสอบ  
    - บทที่ 2  
     
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - วันวิทยาศาสตร์ 64  
   
  กิจกรรมนักเรียน  
    - แข่งเพชรยอดมงกุฎ  
     
     
  ไปหน้างานเทคโนโลยี  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูเด่นพงษ์ ฉัตรสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูวรางค์อร อานมณี   ครูสุคนธ์ บุญเทียม   ครูลัดดา ศิริเลิศสมบัติ
         
 
 
ครูอาภรณ์ เพลินพนา   ครูจารุณี เอนกนวล   ครูประทิน ผลสุข
         
 
 
ครูนิธิกร ดีรัมย์  

ครูรุ่งนภา วิสิฐจิรากร

  ครูนลินรัตน์ งามเชื้อชิต
         
 
 
ครูคัทลียา แก้วแจ้ง   ครูสุวิมล กวินทรัพย์   ครูดวงแข ชัยรถ
         
 
 
ครูสมเจต หวังทอง   ครูเกศราภรณ์ พูนผล   ครูจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์
         
 
   
ครูดอรอุษา ศิริรัตน์   ครูสราวุฒ ซำเผือก    
         
         
         
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา