บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - สอบธรรมศึกษา 55  
    - ค่ายพัฒนาจิตใจ 58  
    - กิจกรรม  
    - กิจกรรม  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูนภัสรพี เขมาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูสุกัลย์ ฟูกำเนิด   ครูละออง อ่อนเกตุพล   ครูโกสุม สัมพลัง
         
 
 
ครูกันตาภา สุทธิอาจ   ครูภาณุพงษ์ ไชยคง   ครูพจนีย์ ทองบุญ
         
 
 
ครูคมสันต์ จันนคร   ครูนฤมล ประสิทธิศักดิ์์   ครูวสวัตติ์ สุริยันต์
         
 
 
ครูอครเดช เขื่อนเก้า   ครูจินต์พิมล นพเทาว์   ครูอนุรัตน์ ทองสกุล
         
   
   
    ครูนิวรรฒก์ ทองจำปา    
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา