บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - สอบธรรมศึกษา 55  
    - ค่ายพัฒนาจิตใจ 58  
    - ค่ายธรรมะสู่ดวงใจ 60  
    - บวชเนกขัมมะ 61  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูนภัสรพี เขมาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์   ครูละออง อ่อนเกตุพล   ครูนฤมล ประสิทธิศักดิ์
         
 
 
ครูพจนีย์ ทองบุญ   ครูภาณุพงษ์ ไชยคง   ครูวสวัตติ์ สุริยันต์
         
 
 
ครูปฏิวัติ เอ็นดู   ครูชรินทร์วัชร์ พัฒนจิราภัทร   ครูพีระสิทธิ์ ภู่สาระ
         
   
 
    ครูอัครเดช เขื่อนเก้า   ครูณัฐพล คุ้มบุญ
         
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา