บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    งานนาฎศิลป์  
    ดนตรีไทย  
    ดนตรีสากล  
    วงโยธวาธิต  
    งานภาพเขียน  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูธนิตา รัตนพันธ์
หัวหน้ากกลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูสิทธิชัย ตันเจริญ   ครูธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี   ครูประภัสสร บูรณะกิติ
         
 
   
ครูศรัณย์ ส่งทวน   ครูฉัตรพล บัวบาน    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา