จำนวนรอบที่ซ้ำตายตัว มีลูป
For . . . Next
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ ทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด )

จำนวนรอบที่วนซ้ำไม่ตายตัว มีลูป
Do While . . . Loop
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ เปรียบเทียบค่าก่อน แล้วเมื่อเป็นจริงจึงทำซ้ำ )

Do Loop . . . While
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ ทำก่อน แล้วเปรีบเทียบค่า หากเป็นจริงจะทำซ้ำ )

Do Until . . . Loop
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ เปรียบเทียบค่าก่อน แล้วเมื่อเป็นจริงจึงเลิกทำ้ำ )

Do Loop . . . Until
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ ทำก่อน แล้วเปรียบเทียบค่า หากเป็นจริงจึงเลิกทำ้ำ )

 
 
<< ย้อนกลับ | | ต่อไป >>>