โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรม  " เปิดบ้านวิชาการ Open house "   เพิ่อเป็นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนมัธยมของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม  นอกจากนี้โรงเรียนสตรีวัดระฆังยังได้เชิญน้องๆนักเรียนประถมมาร่วมประกวดแข่งขันในทักษะด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบรางวัลและ
และวุฒิบัตรให้กับน้องๆที่มีความสามารถ   เชิญคลิ้กชมภาพกิจกรรมโดยที่ หน้า 1 - 3 เป็นภาพการมอบวุฒิบัตร หน้า 4 - 11 เป็นภาพกิจกรรมทั่วไป

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .