พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)
   เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม สู่ศาลาการเปรียญวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร


 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
 

[กลับหน้ากิจกรรม]
             [กลับหน้าแรก ส.ร] .